ABP onafhankelijk en gerenommeerd akoestisch adviesbureau en is gespecialiseerd in akoestische onderzoek / akoestische onderzoeken.

akoestisch onderzoek  

terug naar informatie / publicatie overzicht

Een nieuw te situeren Warmte Kracht Centrale

Warmte kracht centrale

SAMENVATTING

Door adviesbureau ABP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake een nieuw te situeren Warmte Kracht Centrale (afgekort WKC).

Doel van het onderzoek is het bepalen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus op immissieposities ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning van derden alsmede op 50 meter afstand van de WKC.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Wet milieubeheer. Door de gemeente is gevraagd bij de aanvraag van een oprichtingsvergunning in het kader van de wet Milieubeheer een akoestisch rapport te overleggen.

De optredende geluidniveaus op 1 immissiepositie ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning alsmede op 2 immissieposities op 50 meter afstand van de WKC vanwege de inrichting is bepaald door middel van overdrachtsberekeningen met methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, mei 1999.

De optredende geluidniveaus vanwege de inrichting zijn te bepalen uit de berekeningsresultaten zoals opgenomen in hoofdstuk 7.

Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven langtijdgemiddelde geluidnormstelling treedt geen overschrijding op ten gevolge van de inrichting.

Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven maximale geluidnormstelling treedt tevens geen overschrijding op.


1. INLEIDING

Door adviesbureau ABP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake een nieuw te situeren Warmte Kracht Centrale (afgekort WKC).

Doel van het onderzoek is het bepalen en beoordelen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de inrichting ter hoogte van immissiepositie 1 in figuur 1 ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning van derden alsmede op 2 immissieposities op 50 meter afstand van de WKC.

De situatie betreft een toekomstige situatie ingevolge de Wet milieubeheer.

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag voor een oprichtingsvergunning. Door de gemeente is gevraagd bij de vergunningaanvraag een akoestisch rapport te overleggen waaruit de geluidbelasting ter hoogte van voornoemde posities blijkt.

De geluidimmissie in de omgeving is door middel van een rekenmodel bepaald conform de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, mei 1999.

Ten behoeve van de onderhavige rapportage is gebruik gemaakt van gedetailleerde situatietekeningen en kadastrale kaarten.

2. BEDRIJFGEGEVENS

2.1. Situatie

De WKC is een installatie die warmte en electriciteit produceert voor de aangesloten glastuinbouwbedrijven.

De activiteiten met betrekking tot het terrein van de inrichting welke voor het akoestisch onderzoek van belang zijn, vindt enerzijds in de WKC omkasting plaats middels een 6-cilinder diesel Caterpillar CM 32 (2,7 MW) alsmede buiten op de inrichting en betreffen voertuigbewegingen door een vrachtwagen, een bestelbusje en een personenauto. Verder zijn noodkoelers op het lage gedeelte van de WKC geprojecteerd welke bijgeschakeld kunnen worden.

Voor het onderzoek is uitgegaan van de akoestisch meest ongunstige situatie, dat wil zeggen representatief met maximaal mogelijke aantallen voertuigbewegingen en bedrijfstijden per etmaal van de inrichting.

In het onderstaande wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende perioden:
· dagperiode: van 07:00 uur tot 19:00 uur;
· avondperiode: van 19:00 uur tot 23:00 uur;
· nachtperiode: van 23:00 uur tot 07:00 uur.

De beschrijving van de akoestisch relevante activiteiten op de inrichting in de toekomstige situatie wordt hieronder gegeven. De vermelde gegevens zijn opgenomen conform opgave opdrachtgever. Indien geen nadere omschrijving van bedrijfstijden/activiteiten is opgenomen zijn deze voor geluid naar de omgeving niet relevant.

2.2 Geluidbronnen/puntbronnen

Representatieve bedrijfssituatie

De gemiddelde snelheid van de voertuigen op het bedrijfsterrein bedraagt circa 5 km/u.

Vrachtwagen ten behoeve van aanvoer palmolie

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 vrachtwagen ten behoeve van de aanvoer van palmolie.

Verder draait de vrachtwagen circa 5 minuten stationair.

Busje ten behoeve van onderzoek WKC

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 busje ten behoeve van onderzoek aan de WKC.

Personenauto ten behoeve van algemene controle van de WKC

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 personenauto ten behoeve van een algemene controle van de WKC.


Warmte Kracht Centrale

De WKC bestaat uit een omkasting waardoor gevelgeluidbronnen alsmede de dakgeluidbronnen van de Warmte Kracht Centrale een akoestische rol spelen. De bedrijfstijd van de WKC bedraagt 24 uur per etmaal.

De noodkoelers op het dak van het lage gedeelte kunnen maximaal worden bijgeschakeld gedurende 24 uur per etmaal. Een en ander in de situatie dat de omliggende kassen geen warmte behoeven en de WKC de geproduceerde warmte dient te dissiperen.

De gevel- en dakdelen van de WKC behuizing zullen bestaan uit goed geluidgeïsoleerde en aan de binnenzijde aangebrachte geluidabsorberende geveldelen. Denk aan een enkelvoudige muur van 200 kg/m2 met geluidabsorptie materiaal aan de binnenzijde. De dakconstructie bezit eveneens eenzelfde massa, denk aan 150 mm beton. Eenzelfde gevel- en dakconstructie wordt toegepast voor het lage gedeelte van de WKC. De deuren in de WKC hebben eveneens een zeer goede geluidisolatie en worden uitgevoerd met een goede (dubbele) kierdichting.

Verder worden 2 goed gedempte ruimte ventilatiekanalen op het dak gesitueerd alsmede een goed gedempte luchtinlaat in de zijgevel en een goed gedempte rookgasuitlaat op het dak.


3. BEDRIJFGEGEVENS

3.1. Algemeen

Aangezien de inrichting dient te worden opgericht konden geen geluidmetingen worden verricht. Derhalve is uitgegaan van kengetallen uit een geactualiseerd meet- en rekenbestand van ons bureau alsmede van gegevens van de leverancier van de WKC. Het nagalmniveau in de omkasting bedraagt circa LpA = 110 dB(A).

3.2. Geconcentreerde geluidbronnen

Middels de methode II.2 “Geconcentreerde bronmethode” en methode II.3 “Aangepast meetvlakmethode” uit de Handleiding alsmede uit gegevens/kentallen uit het meetbestand van ons bureau zijn de bronvermogens bepaald zoals gegeven in tabel 1. De bronnummers corresponderen met de bronnummers in bijlage 2.

  Geluidbron Bronnummers Bronvermogen LW in dB(A) Bronvermelding  
  Mobiele bronnen  
 
  Vrachtwagen 01
102
Kengetal
 
  Bestelbusje 02
93
Kengetal
 
  Personenauto 03
89
Kengetal
 
  Puntbronnen
 
  Vrachtwagen stationair 19
96
Kengetal
 
  WKC  
 
  Noordgevel 01
78
Leverancier
 
  Zijgevels 02 - 05
77
Leverancier
 
  Zuidgevel 06
74
Leverancier
 
  Dakconstructie 07 - 08
79
Leverancier
 
  Gedempte ruimte ventilatie kanalen 15 - 16
68
Leverancier
 
  Gedempte uitlaat 17
68
Leverancier
 
  Gedempte luchtinlaat 18
68
Leverancier
 
  Lage gedeelte WKC  
 
  Zuidgevel 09
71
Leverancier
 
  Zijgevels 10 - 11
71
Leverancier
 
  Dakconstructie 12
76
Leverancier
 
  Noodkoelers op dak 13 - 14
74
Leverancier
 
  Tabel 1: Relevante geconcentreerde geluidbronnen, geluidvermogenniveaus in dB(A).

Ten behoeve van de bepaling van de maximale geluidniveaus in de omgeving van de inrichting zijn bovenvermelde geluidvermogens van de betreffende geluidbronnen opgehoogd volgens kengetallen. Inzake de voertuigen verdisconteren deze geluidvermogens de maximale vermogens ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren, het afblazen van remlucht, het optrekken en remmen, de laad- en losactiviteiten buiten op de inrichting, etc.
 

4. IMMISSIEPOSITIES

De geluidimmissieniveaus zijn bepaald in 3 immissieposities ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning alsmede op 50 meter afstand van de WKC.

Conform de Handreiking uit oktober 1998 is de immissiepositie in principe in de dagperiode gelegen op 1,5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld, exclusief gevelreflectie. De Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening geeft aan dat gevelreflectie bij de beoordeling betrokken kan worden indien er sprake is van de enige buitenruimte aan de geluidbelaste zijde van de woning. In de onderhavige situatie blijkt dat dit voor de betreffende woningen niet het geval is; de betreffende woningen hebben namelijk ook aan de niet geluidbelaste zijde een buitenruimte. Extra bescherming van de buitenruimten is daarom niet noodzakelijk. Derhalve wordt uitgegaan van invallende geluidniveaus. Dit geldt voor immissiepositie 1.

Ter hoogte van immissiepositie 1 wordt in de avond- en nachtperiode getoetst op 5 meter hoogte boven maaiveld, exclusief gevelreflectie.

Ter hoogte van de immissieposities 2 en 3 op 50 meter afstand wordt in de dag-, avond- en nachtperiode de geluidbelasting op 5 meter hoogte boven maaiveld bepaald, exclusief gevelreflectie. Een en ander ten behoeve van mogelijke handhaving. Op deze posities wordt niet getoetst.

5. GELUIDNORMSTELLING

In het kader van de geluidvoorschriften voor vergunningplichtige bedrijven conform de Wet milieubeheer gelden de richt- en grenswaarden conform hoofdstuk 4 uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van oktober 1998. Indien nog geen nota Industrielawaai door de gemeente is opgesteld is genoemd hoofdstuk onverminderd van kracht. Voor dergelijke bedrijven geldt dat in overleg met de vergunningverlener op basis van milieuhygiënische en technisch/financiële argumenten tot een normstelling gekomen kan worden binnen de richtlijnen uit deze Handreiking. De Handreiking hanteert in dit kader richt- en grenswaarden. De streefwaarden zijn gerelateerd aan de omgeving waarin de inrichting is gesitueerd. Deze streefwaarden zijn gegeven in tabel 2 en dienen bij iedere nieuwe vergunningaanvraag steeds opnieuw getoetst te worden

  Omgeving
Dag
Avond
Nacht
 
  1. Landelijke omgeving (stiltegebied)
40
35
30
  2. Rustige woonwijk, weinig verkeer
45
40
35
 
  3. Woonwijk in stad
50
45
40
 
 

Tabel 2: Streefwaarden in dB(A) op grond van de Circulaire Industrielawaai.

 

Een en ander dient bij iedere nieuwe vergunningaanvraag steeds opnieuw getoetst te worden. In de onderhavige situatie kan de 45 dB(A) etmaalwaarde als streefwaarde gehanteerd worden daar de WKC gelegen is in een glastuinbouwgebied met inherente activiteiten alsmede is gelegen op ca. 1200 meter afstand van een drukke Rijksweg. Van een stiltegebied is derhalve geen sprake. Voornoemde streefwaarde kan gehanteerd worden of de hoogste waarde van het L95 of het Leq - 10 van het wegverkeerslawaai.

Voor de geluidnormstelling voor de maximale geluidniveaus wordt een etmaalwaarde van Lmax = 70 dB(A) regulier gehanteerd en in de onderhavige situatie toegepast. In de dag- en nachtperiode kunnen 5 dB(A) hogere waarden toelaatbaar worden geacht mits goed gemotiveerd.

6. BEREKENINGEN

Voor het berekenen van de immissieniveaus in de omgeving van de inrichting is de methode II.8 uit de Handleiding toegepast. Deze methode gaat uit van de bronvermogens van de relevante geluidbronnen. Deze methode verdient in dit geval de voorkeur omdat de geluidniveaubijdrage van de diverse bronnen op de immissieposities in de omgeving bepaald kunnen worden alsmede om de eventuele geluidbeperkende maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied te kunnen bepalen. De activiteiten op de inrichting waaronder het rijden en manoeuvreren van de voertuigen zijn gemodelleerd middels puntbronnen. Ten behoeve van het model zijn de routes ingevoerd die in de praktijk gebruikt gaan worden. Het bepalen van de bedrijfsduurcorrectie voor het verdisconteren van een beperkte verblijfstijd van de voertuigen op een bronpositie kan door middel van de onderstaande formule worden bepaald.

 
CB =
-10 * log (l * n / v * To* N)  
 
CB =
bedrijfsduurcorrectie in dB
 
To =
etmaalperiode duur in uren
 
N =
aantal bronnen op equidistante afstand over de route verdeeld
 
n =
aantal bewegingen
 
v =
snelheid in km/h (m/s)
 
l =
lengte van de rijroute in km (m)

In het akoestisch rekenmodel is een reflectiefactor van 1,0 als volledig reflecterend te interpreteren (bij geluidschermen/geluidwallen) en een bodemfactor van 1,0 als volledig absorberend (¹ reflecterend) bij bodemgebieden.7. REKENRESULTATEN EN TOETSING

7.1.Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT in dB(A)) op immissiepositie 1 t/m 3 is gegeven in tabel 3 voor de dag-, avond- en nachtperiode. Tevens is de normstelling en eventuele overschrijding gegeven.

 
Immissiepositie
LAr,LT in dB(A)
Normstelling in dB(A)
Overschrijding in dB(A)
 
 
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
 
 
1
35
35
35
45
40
35
-
-
-
 
 
2
42
41
41
-
-
-
 
 
3
41
40
40
-
-
-
 
  Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) vanwege de WKC.  

7.2. Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (Lmax in dB(A)), op immissiepositie 1 t/m 3 is gegeven in tabel 4, inclusief aftrek van de meteo correctieterm Cm. Tevens is in tabel 4 de normstelling en de eventuele overschrijding gegeven.

 
Immissiepositie
LAr,LT in dB(A)
Normstelling in dB(A)
Overschrijding in dB(A)
 
 
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
 
 
1
62
38
38
70
65
60
-
-
-
 
 
2
73
44
44
-
-
-
 
 
3
67
43
43
-
-
-
 
  Tabel 4: Maximale geluidniveaus in dB(A) ten gevolge van de WKC.  

8. CONCLUSIE

8.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de voorgestelde langtijdgemiddelde geluidnormstelling

8.2. Maximale geluidniveaus

Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de omschreven maximale geluidnormstelling.