ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

Wegverkeerslawaai gas
 

Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

Lawaai van het verkeer: de autoweg en het spoor

Wegverkeer en railverkeer kunnen geluidsoverlast veroorzaken in woningen. In de Wet geluidhinder zijn hieromtrent eisen opgenomen over de geluidsbelasting op de gevels van woningen. Als langs een weg een woning gebouwd gaat worden, is vaak een akoestisch onderzoek verplicht. Ook als een nieuwe weg aangelegd wordt langs bestaande woningen is een akoestisch onderzoek verplicht. Bij de reconstructie van wegen moet een prognose worden gemaakt van de geluidsbelasting in de nieuwe situatie. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of de reconstructie kan worden vervolgd, mogelijk in relatie tot geluidsreducerende maatregelen. Voor lawaai door railverkeer gelden soortgelijke procedures. AMP kan het complete onderzoekstraject verzorgen.

ABP Raadgevende ingenieurs gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai het voorgeschreven rekenprogramma Geonoise. De berekeningen voor wegverkeerslawaai vinden plaats volgens het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai, regeling als bedoeld in artikel 102 van de Wet geluidhinder.

Ook voor spoorweglawaai wordt het programma Geonoise gebruikt voor ingewikkelde gevallen en het programma Aswin voor de eenvoudige gevallen. Met behulp van het zogenaamde akoestische spoorboekje kan met behulp van deze software programma's de geluidsbelasting inzichtelijk worden gemaakt. In het rekenmodel Geonoise kunnen diverse geluidsscherm varianten worden doorgerekend.

verkeer_bangkok