ABP Raadgevende ingenieurs voor:
watertoetsen ter voorkoming van wateroverlast en watervervuiling. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

AMP ingenieursbureau gas-station-thailand
 

Watertoets: voorkom wateroverlast en watervervuiling

De overheid heeft het instrument van de Watertoets ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in nieuwe ruimtelijke plannen een duurzaam waterbeheer tot stand komt. De Watertoets is een proces waarin overleg plaatsvindt tussen betrokken partijen en waarin afspraken worden gemaakt over invulling van de wateraspecten in het plangebied. Het resultaat van de Watertoets is een rapportage (integrale waterstudie) waarin de resultaten van het proces zijn beschreven en de diverse wateraspecten zijn samengevat. De rapportage dient als hulpmiddel voor het opstellen van de waterparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan. De waterparagraaf is wettelijk verplicht gesteld en de initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen of plannen is hiervoor verantwoordelijk. Voor de Watertoets heeft AMP de beschikking over deskundigen op het gebied van watermanagement.

Te verrichten werkzaamheden bij een watertoets
• Startoverleg
Bij de aanvang zal een kort startoverleg over de watertoets plaatsvinden met de opdrachtgever en evt. de gemeente en het waterschap. Daarnaast zal een bezoek worden gebracht aan het plangebied.

• Karakterisering huidige gebied
De waterhuishoudkundige karakterisering van het huidige gebied moet worden opgenomen in het bestemmingsplan. In de rapportage worden o.a. indien relevant de volgende onderdelen beschreven: grondwater en peilbeheer, waterberging, riolering, waterafvoer vanuit omliggende gebieden en de grond- en oppervlaktewater kwaliteit. Dit gebeurt op basis van gegevens die o.a. door het waterschap worden aangeleverd.

• Bestudering stand van zaken en nadere gegevens;
Beleidsnotities, verslagen, nadere gegevens en briefwisseling met partijen als gemeente en waterschap worden bestudeerd en vertaald naar uitwerking op het plangebied.

• Opstellen rapportage
Nadat de huidige karakterisering van het gebied is vastgelegd, worden de resultaten uit de, nadere studies en de vertaling naar de planuitwerking in een rapportage vastgelegd. Thema’s die besproken worden zijn o.a. waterberging, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, riolering, veiligheid en ecologie.
In de rapportage worden per waterthema, indien noodzakelijk, de volgende aspecten beschreven:
- de huidige kenmerken in het projectgebied en de directe omgeving;
- de relevante watercriteria en richtlijnen;
- berekening bergingscapaciteit (excl. tekening);
- de invulling van deze criteria in het projectplan en de oplossingen voor eventuele knelpunten.