ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

Wegverkeerslawaai gas
 

Offshore olie- en gaswinning
Ingenieursbureau ABP heeft zicht toegelegd op het verrichten van allerlei onderzoek voor de offshore industrie op het gebied van specialitisch thema's zoals geluid, licht, lucht, geur en trillingen. Hiertoe worden volgens de diverse daartoe opgestelde ISO en NEN normen metingen verricht op of aan offshore installaties.Qua milieubelasting heeft de NOGEPA (De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) een intentieverklaring opgesteld. De NOGEPA bestaat uit de volgende ondernemingen:
Amoco Netherlands B.V.
Chevron USA Inc.; Netherlands Branch
Clyde Petroleum Exploratie B.V.
Continental Netherlands Oil Company
Elf Petroland B.V.
Hardy Oil and Gas (UK) Ltd.
Lasmo Netherlands B.V.
Mobil Producing Netherlands Inc.
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V
Pan Canadian Petroleum Netherlands B.V.
Placid International Oil, Ltd.
RWE-DEA A.G. für Mineralöl und Chemie
Unocal Netherlands B.V.
VEBA Oil Nederland B.V.
Wintershall Noordzee B.V.

Door middel van een intentieverklaring 'Uitvoering Milieubeleid Olie- en Gaswinningsindustrie' hebben deze bedrijven zich verplicht door middel van hun bedrijfmilieuplan te voldoen aan de 'stand der techniek' om zo de intergrale milieutaakstelling op bedrijfstakniveau te realiseren. De intentieverklaring heeft betrekkeng op de volgende milieuthema's:

1.Verandering van klimaat en verzuring (CFK's, NOx, Methaan Co2 etc.)
2.Verspreiding (lozing/emissies van offshore)
3.Verwijdering (bodem land, zee, sanering, offshore installaties)
4.Verstoring (geluid, geur externe veiligheid)
5.Verdroging
6.Verspilling

Naast de intentie verklaring van NOGEPA heeft de olie- en gaswinningsindustrie te maken met de reguliere regelgeveing zoals neergelegd in de Wet milieubeheer, de diverse AMvB, Handreiking Industrielawaai en Vergunning Verlening, Mijnbouwwet en Mijnbouw besluit. Daarnaast hebben Olie- en gasbedrijven die in Nederland of op het Nederlands Continentaal Plat actief zijn, zich ook te houden aan EU-wetgeving en aan andere verdragen en afspraken die in Europees verband zijn opgesteld, zoals het OSPAR-verdrag.
In het kader van bovengenoemde regelgeving wordt door Ingenieursbureau ABP advies gegeven.booreilandonshore gaswinning