ABP Raadgevende ingenieurs voor: luchtkwaliteitonderzoek, besluit luchtkwaliteit.ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

besluit luchtkwaliteit gas distributie station
 

Luchtkwaliteitonderzoek

Besluit luchtkwaliteit: stikstofdioxide en fijn stof

ABP gebruikt voor haar luchtkwaliteitsonderzoek de door de overheid voorgeschreven software om de luchtkwaliteit langs wegen in een stedelijke omgeving in de huidige en toekomstige situatie vast te stellen.

De luchtkwaliteitonderzoek software biedt tevens de mogelijkheid om contouren te plotten, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteitskaarten. Met name voor stikstofdioxide en fijn stof wordt verwacht dat overschrijdingen van de grenswaarden optreden.

Steeds vaker stellen overheden een luchtkwaliteitsonderzoek verplicht in het kader van milieuvergunningprocedures.

Een luchtkwaliteitonderzoek vindt veelal plaats als er sprake is van een bestemmingsplan wijziging, zoals bijvoorbeeld een artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordeningsprocedure en bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Ook bij het aanvragen van een nieuwe Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag naar een luchtkwaliteitsonderzoek vragen. Het gaat dan veelal om de wat grotere bedrijven.

ABP Raadgevende ingenieurs kunnen voor het berekenen van de luchtkwaliteit gebruik maken van eenvoudige rekenprogramma's zoals CAR maar ook van meer complexe rekenmodellen zoals Stacks.