ABP Raadgevende ingenieurs bij:
Industrielawaai maken van akoestisch rapport bij de aanvraa van een milieuvergunning.
ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

Industrielawaai gasplant
 

Industrielawaai: geluid naar de omgeving

Bij de aanvraag van een milieuvergunning moet een bedrijf vaak een akoestisch rapport overleggen waarmee het bevoegd gezag inzicht krijgt in de akoestische situatie en de mogelijke geluidsoverlast bij woningen.

ABP heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Indien er sprake blijkt te zijn van geluidsoverlast adviseert ABP het bedrijf bij het nemen van passende maatregelen.

ABP Raadgevende ingenieurs gebruikt voor het meten van geluid professionele geluidmeet en registratie apparatuur van Bruel en Kjaer en Rion. Met deze geluidsanalyzers is het mogelijk spectrale informatie te verkrijgen over geluidsbronnen.

Met behulp van het geografische geluidrekenmodel GEONOISE is het mogelijk de geluidbelasting van een bedrijf door te rekenen volgens de richtlijnen van het ministerie van VROM. De metingen en berekeningen worden verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uit 1999. Afgekort HRMI-99.

Toetsing van de geluidniveaus vindt in Nederland plaats volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening uit 1998. Afgekort HIV-1998.

Tevens kunnen wij met het programma Geonoise de zogenaamde verkeersaantrekkende werking uitrekenen volgens de Circulaire van VROM.

Ingevolge de circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningsverlening op basis van de Wet milieubeheer" dient de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting berekend te worden. Voor de vergunningverlening kan gebruik gemaakt worden van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen.

geluidsmeting

Presentatie van een geluidsmeting, links ziet u het geluidsspectrum en rechts de statistische verdeling van het geluid, het zogenaamde L95 of bijvoorbeeld het L50 niveau. Het L95 geluidsniveau wordt vaak gebruikt om het achtergrond geluidsniveau in de omgeving van een bedrijf te meten, zonder dat het bedrijf in werking is.