ABP Raadgevende ingenieurs bij:
horecalawaai met strenge geluidseisen voor geluidsisolatie

Horecalawaai gas
 

Horecalawaai: strenge geluidseisen

De horeca heeft in Nederland te maken met zeer strenge geluidseisen. ABP kan de bestaande geluidsisolatie van een pand bepalen. Daarnaast kan ABP adviseren bij het verbeteren van de geluidsisolatie alsmede kan ABP de uitvoering begeleiden van de geadviseerde maatregelen waarna controlemetingen kunnen worden uitgevoerd.

De geluidsmetingen bij horeca worden uitgevoerd met behulp van een kunstmatige geluidsbron die in de horeca zaak wordt opgesteld en roze ruis produceert (zeg maar een soort normgeluid). Daarna wordt er buiten gemeten ter plaatse van woningen of binnen bij aanpandige woningen. Op basis van deze metingen wordt op eenduidige wijze de geluidsisolatie van het horecapand bepaald. Vervolgens wordt met een rekenmodel en het door VROM voorgeschreven "standaard popmuziek spectrum" of "standaard housemuziek spectrum" berekend hoeveel geluid er maximaal in het horecapand gemaakt kan worden om nog te kunnen voldoen aan de geluidseisen.

Als dit voor de exploitatie van het betreffende café, disco of andere horecagelegenheid onvoldoende is kan met behulp van geavanceerde software berekend worden welke aanvullende geluidsisolatie er aangebracht dient te worden.

Hieronder staan de geluidseisen vermeld waaraan een horecabedrijf dient te voldoen op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

"Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Wet milieubeheer" (Stb. 322, 1998).

1.1.1. Voor het equivalente geluidniveau (LAeq) en het piek¬niveau (Lmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aange¬geven waarden:

Tabel 1      

07.00-19.00

19.00-23.00

23.00-07.00

 

LAeq, op de gevel van wonin­gen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

 

LAeq, in- of aanpandige wo­ning

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

 

Piekniveau op de gevel van woningen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

 

Piekniveau in in- of aanpan­dige woning

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

1.1.3 Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in voorschrift 1.1.1. wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

1.1.5. Voorschrift 1.1.1. is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor horeca-inrichtingen dat bij of krachtens een veror­dening is aangewezen. In een dergelijk gebied mag het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installa­ties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval:
a. het in dat gebied heersende referentieniveau niet overschrijden, en
b. binnen een woning of andere geluidgevoelige bestemming op de volgende tijdstippen niet meer bedragen dan de in tabel II aangegeven waarden:

Tabel II      

07.00-19.00

19.00-23.00

23.00-07.00

 

LAeq

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

 

Piekniveau

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)