ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Geuronderzoek en advies voor overlast bij geurhinder van landbouw, baggerdepots, industrie, verkeer, afvalverwerking, waterzuiveringsinstallaties. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

geurhinderonderzoeken gas
 

Geuronderzoek
Geuremissie: geurhinder is te voorspellen

Bronnen van stank zijn ondermeer: landbouw, baggerdepots, industrie, verkeer, afvalverwerking, waterzuiveringsinstallaties etc. Het Nederlandse geurbeleid is erop gericht nieuwe geurhindersituaties te voorkomen en bestaande situaties zo veel mogelijk te saneren. De inhoudelijke aspecten van het landelijke geurbeleid zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de Nederlandse emissierichtlijnen (NeR).

Een belangrijk uitgangspunt van de NeR is het toepassen van het ALARA-beginsel bij bedrijven die potentiële geuroverlast kunnen veroorzaken. Vrij vertaald: in redelijkheid mag buiten de terreingrens geen geur afkomstig van een bedrijf waarneembaar zijn. Kort samengevat komt het geurbeleid op het volgende neer: als er geen hinder is, zijn er geen maatregelen nodig; als er wel hinder is, worden er maatregelen op basis van het ALARA-beginsel (As Low As Reasonably Achievable) bepaald. Om vooraf bij een vergunningaanvraag geurhinder te prognosticeren gebruikt ABP het geografische rekenprogramma STACKS waarmee het mogelijk is geurhinder te voorspellen.

ABP verzorgt complete geurhinderonderzoeken.