ABP Raadgevende ingenieurs voor:
lawaai op de werkplek: de arbo-wetgeving. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

AMP ingenieursbureau gaswinning
 

Geluid op de werkplek: de arbo-wetgeving

De arbo-wetgeving stelt eisen aan de geluiddrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. De werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek te inventariseren. Indien het geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en
dienen passende (persoonlijke) gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld.

Bij hogere geluidsniveaus moet de werkgever maatregelen nemen om het geluid terug te brengen. ABP kan de metingen en berekeningen verrichten waarna adviezen op maat kunnen worden gegeven.

Aspecten van arbobeleid
Artikel 4
1. De werkgever voert, binnen het algemene arbeidsomstandig-hedenbeleid, een beleid met betrekking tot het ziekteverzuim van de werknemers. Onderdeel van dit beleid is in ieder geval:

a. het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte van werknemers;

b. het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten.