ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Eco-effectscanonderzoek, flora en faunawet

effectscanonderzoek gas
 

Eco-effectscanonderzoek: ter bescherming van flora en fauna

De Flora- en Faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. De wet tracht een integraal en samenhangend wettelijk kader te bieden voor de bescherming van dieren en plantensoorten. Door de Flora- en Faunawet is de bewijslast veelal bij de opdrachtgever komen te liggen welke dan verplicht is een toetsing uit te voeren naar de effecten van de toekomstige werkzaamheden op de aanwezige natuur. De Eco-effectscan wordt gebruikt als uitvoeringsadvies en bij het weerleggen van eventuele bezwaar- en beroepschriften. Wanneer blijkt dat beschermde soorten voorkomen kan een ontheffing worden aangevraagd waarna eventueel storende effecten door de werkzaamheden toegestaan kunnen worden. De ecologische onderzoeken worden verzorgd door gecertificeerde ecologen van ingenieursbureau ABP.

Eco-effect scanonderzoek:
De Eco-effect scan is een risico-analyse welke bestaat uit:

  1. een voorinventarisatie van de op dit moment aanwezige flora en fauna (hierbinnen valt een bezoek met inventarisatie).
  2. nagaan of de projectlocatie zich in of bij een beschermd of speciaal beheerd gebied bevindt;
  3. inventarisatie van de geplande werkzaamheden en beknopte weergave van mogelijke effecten van de werkzaamheden op de locatie en directe omgeving;
  4. evt. inventarisatie van alternatieven ter preventie van de onderzoeksplicht;

Uit de rapportage hiervan dient te blijken of er al dan niet belemmeringen zijn voor de uitvoering van het project met betrekking tot de Flora- en faunawet, of dat er uitgebreider onderzoek dient te worden uitgevoerd en of er eventueel ontheffing dient te worden aangevraagd. Als op basis van de scan blijkt dat er geen belemmeringen (beschermde soorten, beschermd gebied) worden gesignaleerd worden de bovenstaande werkzaamheden in een beknopte rapportage aan de opdrachtgever weergegeven.