ABP Raadgevende ingenieurs voor:
Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
. ABP het ingenieursbureau voor: Geluidsarm en trillingsarm ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp en analyse van geluid- en trillingsvraagstukken, CE-certificering, geluid- en trillingsmetingen aan machines, apparaten en instrumenten volgens NEN, DIN en ISO normering.

Wegverkeerslawaai gas
 

Offshore industrie en NORSOK metingen

De Noorse overheid stelt geluideisen aan installaties voor de offshore industrie zoals olie- en gasboor platforms en schepen. Installaties voor boorplatformen en schepen dienen te voldoen aan de NORSOK geluidseis die is gesteld. Hiertoe dient er een zogenaamd Norsok formulier te worden ingevuld.

Op de Norsok Noise Data Sheets worden, naast diverse technische gegevens ook de gegevens vermeld over het geluid dat door de installatie wordt geproduceerd. Op de sheets dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden op 1 meter afstand van de betreffende installatie. Ook dient het maximale geluiddrukniveau ingevuld te worden dat optreedt op de betreffende werkplek waar zich tijdens het in werking zijn van de installatie werknemers zullen bevinden. Daarnaast dient op de Noise Data Sheets het akoestisch bronvermogen (SWL = Sound Power Level) ingevuld te worden. Het meten van het akoestisch bronvermogen van een installatie is in de meeste gevallen niet eenvoudig en vereist specifieke kennis van de akoestiek en ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen. De installaties voor de offshore industrie hebben vaak aanzienlijke afmetingen en worden vaak gebouwd in grote hallen, waar storende reflecties in de wanden op kunnen treden. Vanwege de grote afmetingen van de geluidbronnen en mogelijk storende omgevingsfactoren is het bronvermogen meestal niet door middel van een eenvoudige geluidmeting nauwkeurig vast te stellen. Derhalve zal het bronvermogen via intensiteitsmetingen bepaald moeten worden.

Eén van de meest nauwkeurige methoden om het akoestisch bronvermogen van een geluidbron te bepalen is beschreven in de ISO 3744 norm. Volgens deze methode worden er metingen verricht op diverse meetposities verdeeld over een denkbeeldig meetoppervlak rondom de betreffende geluidbron. Aan de hand van deze metingen kan het akoestisch bronvermogen op nauwkeurige wijze berekend worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de (grote) afmetingen van de geluidsbron en eventuele storende omgevingsfactoren.

ABP heeft ruime ervaring met het bepalen van het akoestisch bronvermogen volgens de ISO 3744 norm en het invullen van Norsok Noise Data Sheets.

Bepalen geluidvermogen NEN-EN-ISO 9614-1, NEN-EN-ISO 9614-2 en NEN-EN- 9614-4

De ISO-3744 voor het bepalen van het geluidsvermogen gaat uit van geluiddrukmetingen. De ISO-9614 gaat uit van van het meten van de geluidsintensiteit loodsrecht op het meetoppervlak, deze methode geeft een grotere nauwkeurigheid voor het bepalen van het geluidsvermogen van een geluidsbron maar vereist ook duurdere apparatuur (geluidsintensiteitanalyzer) om de metingen te verrichten. Het voordeel van deze methode is dat deze uitermate geschikt zijn voor metingen in het veld waarbij andere geluidsbronnen aanwezig zijn. Inzake geluidsmetingen voor de CE markering wordt er gebruik gemaakt van Europees geluidnormen hieromtrent. In deze geluidnormen worden eisen gesteld aan de geluidsmetingen die verricht dienen te worden zulks om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen. In voornoemde normen wordt onderscheid gemaakt tussen het bepalen van het geluidsniveau op de plaats waar de machine wordt bedient en het geluidsvermogen van de machine. De normen die van toepassing kunnen zijn: NEN-EN-ISO 11200 t/m 11204 NEN-EN-ISO 3744 of 3746, NEN-EN-ISO 3747, NEN-EN-ISO 6914, ISO 3744 of 3746, ISO-11205.

Machinerichtlijn

Op steeds meer producten dient een De CE-markering te worden aangebracht.Machinerichtlijn en CE-markering voor geluid en trillingen. Deze CE-markering geeft aan dat een product aan bepaalde minimum eisen voldoet ten aanzien van consumentenbescherming, veiligheid en gezondheid. Deze minimum eisen zijn door de EU vastgesteld. De machinerichtlijn is voor CE-markering van toepassing op machines en apparaturen. De richtlijn is van toepassing op de volgende produchten:

a) machines;
b) verwisselbare uitrustingsstukken;
c) veiligheidscomponenten;
d) hijs- en hefgereedschappen;
e) kettingen, kabels en banden;
f) verwijderbare mechanische overbrengingssystemen;
g) niet voltooide machines.